Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en met Vita Plastics BV, hierna te noemen Vita Plastics en eventueel gelieerde ondernemingen.

1.2. Afwijkende afspraken, voorwaarden of regelingen met agenten of personeel van Vita Plastics en/of gesteld in kooporders of brieven, evenals algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voorzover zij door Vita Plastics schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

2. Acceptatie
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending door Vita Plastics van de schriftelijke (per post, mail of telefax verzonden) orderbevestiging. In geval van een gewenste betalingszekerheid, al dan niet in de vorm van een geopend accreditief, is de overeenkomst pas tot stand gekomen op het moment dat de betalingszekerheid is ontvangen.
2.2. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever. Na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds is annulering door de opdrachtgever toegestaan.
3. Gewicht en hoeveelheid
3.1. Vita Plastics zal naar beste vermogen de overeengekomen hoeveelheden leveren.
3.2. Vita Plastics wordt geacht geheel aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben voldaan, ook wanneer tot 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is afgeleverd. Het werkelijke gewicht of aantal wordt gefactureerd tegen de overeengekomen prijs.

4. Levering
4.1. Voor zover niet anders wordt overeengekomen geschieden leveringen vrachtvrij (FCA) tot vervoerder. Alle leveringscondities geleden conform de meest recente Incoterms.
4.2. Tijdstip van aflevering is het moment waarop de goederen de fabriek verlaten, dan wel ter beschikking van koper worden gesteld en tevens voor verzending gereed zijn. De goederen zijn, vanaf het verlaten van de fabriek voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich ten aanzien van dat risico naar behoren dient te verzekeren.
4.3. Indien een levering in gedeelten geschiedt, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
4.4. De afnemer is verplicht tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten die door zijn verzuim ontstaan.
4.5. Indien koper zich bij het afsluiten van de overeenkomst het recht heeft voorbehouden de deelleveringen en het tijdstip van aflevering nog nader aan te geven, dan dient hij binnen vier weken na een desbetreffend verzoek van ons, of binnen een met ons overeen te komen termijn omtrent de indeling zijn beslissing mede te delen. Er bestaat eerst dan een leveringsverplichting voor ons, wanneer wij de leveringsindeling schriftelijk hebben geaccepteerd.
4.6. Indien koper de goederen, of een gedeelte daarvan weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
4.7. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door Vita Plastics is ontvangen en bevestigd in overeenstemming met artikel 2.1 en tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens door Vita Plastics van koper zijn ontvangen.
4.8. Vita Plastics zal naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn door Vita Plastics geeft aan koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Echter indien de overeengekomen levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren.

5. Ontvangst
Het door of namens de vervoerder, respectievelijk koper getekende exemplaar van de vrachtbrief, vervoersdocument of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen compleet en (uiterlijk) in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument is gemaakt.

6. Kwaliteit van de producten
6.1. Vita Plastics verbindt zich tot het leveren van producten die voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Voor zover niets is overeengekomen zal Vita Plastics producten leveren die voldoen aan de standaardeisen die voor dergelijke producten gelden.
6.2. Omdat men werkt met gerecycleerde materialen dienen afwijkingen in MFI, samenstelling, verpakking, kleur e.d. door de afnemer geaccepteerd te worden zonder dat de afnemer hieraan rechten en/of prijsreducties kan ontlenen.
6.3. Alhoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten verstrekken, aanvaarden wij, behalve in geval van grove schuld of opzet onzerzijds, geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.

7. Emballage
7.1. De producten worden geleverd in een voor het overeengekomen vervoer geschikte verpakking. Indien op Vita Plastics een wettelijke plicht rust de verpakking terug te nemen, kan de koper, op eigen kosten, de verpakking retour zenden.
7.2. In geval door Vita Plastics leenemballage ter beschikking wordt gesteld gelden de emballagecondities van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en van het Verbond van Handelaren in Chemische producten.

8. Prijzen
8.1. Prijzen luiden in Euro’s en zijn FCA vervoerder inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
8.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, grondstofprijzen, exportsubsidies, lonen, invoerrechten, belastingen en anderen heffingen.
8.3. Vita Plastics behoudt zich het recht voor de prijzen van reeds bevestigde orders naar redelijkheid aan te passen indien er een wijziging optreedt in de in artikel 8.2 genoemde prijsbepalende factoren, voordat de producten door Vita Plastics zijn verzonden.

9. Betaling
9.1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen. Voorzover niet anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting of beroep op enige compensatie, bij een bankrelatie van Vita Plastics in Nederland.
9.2. Indien betaling door middel van accreditief wordt overeengekomen, zal het accreditief de gehele contractprijs dekken en zal door de koper worden geopend bij een toonaangevende bank binnen 15 dagen na totstandkoming van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 2.1. Eventueel door Vita Plastics gewenste confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank. Het accreditief zal onderworpen zijn aan de meest recente uitvoering van “Uniform Customs and Practice for Documentary Creditan, ICC publicatie”.
9.3. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de koper geacht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, gelijk aan de wettelijke rente vastgesteld door De Nederlandse Bank, vermeerderd met 2%. Bovendien is Vita Plastics onverminderd de haar verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen.
9.4. Zodra afnemer ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan Vita Plastics -uit welken hoofde dan ook- te betalen sommen terstond opeisbaar.
9.5. Alle kosten gemaakt door Vita Plastics als gevolg van niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen de honoraria van de door Vita Plastics voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper.
9.6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.
9.7. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
9.8. Bankkosten berekend door de bank van koper zijn voor koper, bankkosten berekend door de bank van Vita Plastics zijn voor Vita Plastics.

10. Zekerheidstelling
10.1. Vita Plastics is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te bedingen.
10.2. Weigering van koper om verlangde zekerheid te stellen geeft Vita Plastics het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door Vita Plastics geleden schade.

11. Faillissement, surseance en dergelijke
11.1. Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als gevolg van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van deze partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
11.2. In geval een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van Vita Plastics op koper terstond ten volle opeisbaar zijn.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle verkochte en geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Vita Plastics totdat de vorderingen die Vita Plastics terzake op koper heeft volledig zijn voldaan, de inningkosten en rente bij die vorderingen inbegrepen.
12.2. Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat het eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om over de producten te beschikken voor eigen be- en verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Vita Plastics haar eigendomsrecht kan effectueren.
12.3. Indien onbetaalde leveringen door ons aan koper gedaan door laatste zijn doorverkocht, treden de hierdoor ontstane vorderingen in de plaats van geleverde goederen en worden als zodanig bij voorrang onvoorwaardelijk aan ons overgedragen.
12.4. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij zolang al onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de geleverde goederen terug te nemen/te halen, ook in geval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer. Voor dat geval verleent de afnemer ons nu reeds toestemming tot toegang tot zijn terreinen en opstallen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst, rente en kosten.

13. Garantie
13.1. Mededelingen door of namens Vita Plastics betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. binden Vita Plastics niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, tot het verlenen van een vorm van garantie.
13.2. Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van een nieuwe partij goederen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is).
13.3. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de voor dergelijke producten geldende, gebruikelijke bewaarvoorschriften.

14. Reclame
14.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten door koper, dient koper de producten te inspecteren en Vita Plastics onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van foutieve leveringen en eventuele gebreken, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Reclames die niet gedaan zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de producten worden niet geaccepteerd.
14.2. Indien de goederen nadat koper een verborgen gebrek heeft ontdekt, of had moeten ontdekken, op enigerlei wijze be- of verwerkt, dan wel doorverkocht zijn, vervallen alle eventuele aanspraken wegens verborgen gebreken. Dit is niet van toepassing, indien koper het verborgen gebrek binnen bovenvermelde termijn bij verkoper heeft gemeld en indien hij aantoont, dat de verdere be- of verwerking noodzakelijk was ter afwending van verdere schaden.
14.3. In geval van reclamering zal Vita Plastics alles in het werk stellen om de klacht te beoordelen en zonodig tot herstel conform de bepalingen in artikel 15 lid 2 hieronder overgaan.
14.4. De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vita Plastics voor haar rekening en risico worden geretourneerd.
14.5. Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer onze opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven in zijn verplichtingen aan ons, uit enige overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Elke aansprakelijkheid van Vita Plastics ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Vita Plastics is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Vita Plastics.
15.2. Indien een reclame gegrond is, heeft Vita Plastics de keuze, hetzij tot vernieuwde respectievelijke aanvullende levering, hetzij de gereclameerde producten gratis door soortgelijke producten te vervangen, dan wel koper geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van de producten te betalen. In deze gevallen moeten de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat worden teruggezonden. De kosten van terugzending zijn dan voor onze rekening. In eerst genoemde gevallen heeft koper niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vita Plastics op te schorten.
15.3. Behoudens het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde is Vita Plastics niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, welke voor onze opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen aan onze goederen door ons aan de opdrachtgever geleverd, tenzij en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor bedrijfsschade daaronder uitdrukkelijk te verstaan materiële schade aan verwerkingsmachines. Ook sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade veroorzaakt door het geleverde product. Evenmin heeft koper enig recht op schadevergoeding voor eventuele bijkomende schaden of voor schaden, welke voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.
15.4. In het geval van het in opdracht verwerken van grondstoffen voor derden is Vita Plastics niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het eindproduct wanneer deze het gevolg is van ontoereikende kwaliteit van de aangeleverde grondstoffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van grondstoffen met de juiste kwaliteit.
15.5. Het als gevolg van het verwerken van de grondstoffen verloren gegane hoeveelheid materiaal kan nimmer gegronde reden zijn voor enige vergoeding. Productieverlies en de hoeveelheid is vooraf niet helder in te schatten en kan dan ook niet leiden tot reclamatie door de opdrachtgever.
15.6. De opdrachtgever dient in het geval van het in door Vita Plastics in opdracht verwerken van grondstoffen van de opdrachtgever zorg te dragen voor het verzekeren van de grondstoffen en het eindproduct op de verwerkingslocatie van Vita Plastics. Vita Plastics is nimmer aansprakelijk voor het verlies van grondstoffen of eindproducten als gevolg van diefstal of brand.
15.7. Geproduceerd materiaal dient normaal gesproken binnen 14 dagen na gereed melding door Vita Plastics te worden afgehaald door opdrachtgever. In het geval van latere afhaling kan Vita Plastics een vergoeding vragen voor het in opslag houden van gereed product.
15.8. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met opdrachtgever wordt het uitgevoerde loonwerk door Vita Plastics direct na het gereed melden van de productie doorbelast aan opdrachtgever.

16. Industriële eigendom
16.1. Vita Plastics behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.
16.2. Door Vita Plastics in het verkeer gebrachte producten mogen niet, dan na haar schriftelijke toestemming en op nader door haar te stellen voorwaarden, onder merken waarop zij de rechthebbende is of onder vermelding van haar handelsnaam worden aangeboden of verhandeld, noch is het koper toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vita Plastics om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
16.3. Koper is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit artikel eveneens aan zijn eigen afnemers op te leggen.
16.4. Voor iedere door Vita Plastics geconstateerde overtreding of niet stipte naleving van het bepaalde in dit artikel zal koper indien niet binnen een door Vita Plastics gestelde redelijke termijn de overtreding ongedaan maakt of alsnog tot naleving van het bepaalde in dit artikel overgaat, een bode groot EUR 100.000,— vermeerderd met EUR 1.000,— per dag dat de overtreding voortduurt, dan wel, naar keuze van Vita Plastics, het bedrag van de werkelijk geleden schade, verschuldigd zijn. De boete is verschuldigd zonder verdere ingebrekestelling.

17. Overmacht
17.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Vita Plastics niet toe te rekenen zijn, is Vita Plastics gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, het zij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
17.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van overmacht.
17.3. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede Vita Plastics redelijkerwijs geen rekening kan houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, natuur en milieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers, geheel of gedeeltelijke in gebreke blijven van derden van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, transportmoeilijkheden, brand en andere calamiteiten in het bedrijf van Vita Plastics en/of haar leveranciers.
17.4. Indien Vita Plastics zich op de bovengenoemde omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden alsook van het aflopen, daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
17.5. Indien gehele of gedeeltelijke opschorting als in artikel 17.1 bedoeld de latere prestatie van Vita Plastics zo grondig voor koper in betekenis zou doen veranderen, dat acceptatie daarvan door deze laatste redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, is koper van zijn verdere afnameverplichtingen ontslagen.

18. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

19. Overdracht van rechten en verplichtingen
19.1. Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de anderen partij gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.
19.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van koper direct of indirect in andere handen overgaat, dient koper Vita Plastics hiervan onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Vita Plastics behoudt in een dergelijk geval het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 1 maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien Vita Plastics het niet heeft uitgeoefend binnen 1 maand nadat de bedoelde overgang door koper aan Vita Plastics schriftelijk bekend is gemaakt.

20. Toepasselijk recht
20.1. Op een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

21. Geschillenbeslechting
Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van Vita Plastics worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vita Plastics haar zetel heeft of door een andere bevoegde rechter.

22. Aanvullende instructies en bepalingen
22.1 In het geval van het in opdracht verwerken van grondstoffen voor derden is Vita Plastics niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het eindproduct wanneer deze het gevolg is van kwaliteit van de aangeleverde grondstoffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van grondstoffen met de juiste kwaliteit.
22.2 Het als gevolg van het verwerken van de grondstoffen verloren gegane hoeveelheid materiaal kan nimmer grond zijn voor enige vergoeding. Productieverlies en de hoeveelheid is vooraf niet helder in te schatten en kan dan ook niet leiden tot reclamatie door de opdrachtgever.
22.3 De opdrachtgever dient in het geval van het in door Vita Plastics in opdracht verwerken van grondstoffen van de opdrachtgever zorg te dragen voor het verzekeren van de grondstoffen en het eindproduct op de verwerkingslocatie van Vita Plastics. Vita Plastics is nimmer aansprakelijk voor het verlies van grondstoffen als gevolg van diefstal of brand.
22.4 Geproduceerd materiaal dient normaal gesproken binnen 14 dagen na gereed melding door Vita Plastics te worden afgehaald door opdrachtgever. In het geval van latere afhaling kan Vita Plastics ene vergoeding vragen voor het in opslag houden van gereed product.
22.5 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met opdrachtgever wordt het uitgevoerde loonwerk door Vita Plastics direct na het gereed melden van de productie doorbelast aan opdrachtgever.